top of page
מדיניות פרטיות Shareitt

זוהי מדיניות הפרטיות ("המדיניות") של חיים טוב בע"מ, ח.פ. 514728310 ("החברה", "אנו" או "אנחנו"), אשר הקימה ופיתחה פלטפורמת שוק מוצרי יד שניה (להלן: "המוצרים"), הזמינה לך באמצעות יישומון (אפליקציה) בשם Shareitt (להלן: "האפליקציה") המאפשרת למשתמשיה להציע, למסור ולקבל מוצרי יד שניה, ולספק שירותים נלווים (להלן: "השירותים").אנו מחויבים בשמירה על המידע האישי אודותיך ועל הפרטיות שלך. 

 

מונחים במסמך זה אשר לא הוגדרו במפורש יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש, המפורסמים בכתובת [נא לצרף URL] (להלן: "תנאי השימוש"). על מנת להשתמש באפליקציה תתבקש לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכך, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה או בשירותים.

 

על מה חלה מדיניות הפרטיות

מדיניות זו מתארת אילו סוגי מידע אישי החברה אוספת על משתמשים של האפליקציה, כיצד היא אוספת אותו, עושה בו שימוש, משתפת אותו עם צדדים שלישיים, שומרת עליו, מעבדת אותו וכיוצ"ב. 

 

בכל מקום במדיניות בו אנו מתייחסים ל"מידע אישי", הכוונה היא לכל מידע ביחס לענייניו הפרטיים של אדם, ו/או מידע אודות אדם (דהיינו, לא תאגיד או חבר בני אדם) מזוהה או הניתן לזיהוי; אדם הניתן לזיהוי הוא אדם אשר ניתן לזהותו בין במישרין ובין בצירוף עם נתונים נוספים שבידינו או שיש לנו גישה אליהם. 

 

כמו כן, בכל מקום במדיניות בו אנו מתייחסים ל"עיבוד" של מידע אישי, הכוונה היא לכל פעולה ביחס למידע אישי, לרבות, בין היתר, איסוף, שמירה, ארגון, הבניה, אחסון, התאמה, שינוי, אחזור, ייעוץ, שימוש, גילוי, שידור, הפצה, הנגשה, שילוב, צירוף, איחוד, סידור, הגבלה, מחיקה ו/או השמדה. 

 

בכל מקום במדיניות זו בו אנו מתייחסים ל"נושא מידע", או "אתה" או "שלך" הכוונה היא לכל משתמש/ת אשר עושה שימוש באפליקציה או בשירותים, ואשר המידע האישי מתייחס אליו/ה. 

 

המדיניות מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך היא חלה על שני המינים באופן זהה. 
 

בעצם בחירתך למסור מידע אישי לחברה באמצעות האפליקציה ו/או השירותים באמצעות איזו מהדרכים המנויות במדיניות זה, הינך מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 

המידע האישי שתמסור לחברה נכון, שלם, מדויק ושייך לך.

 

המידע האישי יישמר במאגר/י המידע של החברה על פי כל דין, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, וכן להעבירו לצדדי ג' הפועלים מטעמה או בשיתוף פעולה עימה, בהתאם לתנאים הקבועים במדיניות זו.

 

לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי; מסירת המידע האישי נעשית בהסכמתך בלבד. אם לא תסכים למסור את המידע האישי, כולו או חלקו, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו זמינים עבורך.

 

מתי אנו אוספים עליך מידע אישי

מידע אישי אודותיך שנאסף או מתקבל ממך: אנחנו אוספים עליך מידע אישי בכל עת שבה אתה משתמש באפליקציה ו/או בשירותים בכל דרך שהיא. בחלק מהמקרים, אתה תמסור לנו את המידע באופן אקטיבי. בחלקם האחר, אנחנו נקלוט את המידע מתוך התבוננות בשימושים שלך באתר ובאפליקציה. 

 

אי מסירת מידע אישי

אינך מחויב למסור לנו כל מידע אישי אודותיך; מסירת המידע האישי נעשית בהסכמתך בלבד. עם זאת, במקרים מסוימים, אי מסירת המידע האישי אודותיך תוביל לכך שלא נוכל לספק לך את השירותים, בחלקם או במלואם. 

 

מה הם סוגי המידע שאנחנו אוספים עליך

אנו אוספים מידע במידת הצורך ובהתאם לשימושך בשירותים, לכן איסוף המידע האישי הינו תלוי בסוג השירותים שהנך עושה בהם שימוש, כדלהלן:

 

מידע שנאסף אודות נרשמים באפליקציה: על מנת לקבל גישה לשירותים, עליך להירשם באפליקציה. בעת הרישום לאפליקציה תידרש למסור לנו מידע אישי כגון: שמךומספר הטלפון שלך, ומידע אחר ככל שתבחר לספק.

 

מידע שנאסף באופן אוטומטי בעת השימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים: מידע זה כולל, בין היתר, כתובת IP או מזהי המכשירים האחרים שבאמצעותם תיגש לאפליקציה, סוג הדפדפן, המכשיר ומערכות ההפעלה שבאמצעותם ניגשת לאפליקציה, אופן השימוש שלך באפליקציה, מועדי ושעות הגישה שלך לאפליקציה, המוצרים שבהם התעניינת,. על אף האמור, מובהר כי ביחס לחלק מהמשתמשים, מידע האמור בחלק זה, כולו או חלקו, אינו מהווה "מידע אישי". בהתאם, זכויות המוקנות לנושא המידע ביחס למידע אישי, לא יחולו על סוגי המידע המפורטים בפרק זה, בהתאמה. 

 

מידע שיימסר במסגרת תקשורת עימך: ככל שתיצור קשר עם החברה ו/או עם מי מטעמה בבקשה ו/או שאלה,  אנו עשויים לתעד את ההתקשרות שלנו אתך ובכך כל מידע שתנדב לנו, כגון שמך, דרכי התקשרות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני ותוכן הבקשה או השאלה. ככל שנושא פניה כאמור יהיה קשור במשתמש אחר, הפניה עשויה להכיל מידע על אותו משתמש אחר, כגון במקרה של תלונה על התנהגות בניגוד לתנאי השימוש.

 

נתוני מיקום מכשירך: במסגרת השימוש באפליקציה, בכפוף להסכמתך, נאסוף נתונים אודות מיקום מכשירך. עוד יובהר, כי כתובות ה-IP מאפשרות לחברה להסיק נתונים כלליים אודות מיקום מכשירך (מדינה ועיר).

 

מטרות עיבוד המידע

החברה מעבדת או עושה שימוש במידע אישי לצורך אחת או יותר מן המטרות המפורטות בפרק זה להלן. 

החברה לא תעשה כל שימוש במידע אישי אודותיך אלמלא קיים בסיס חוקי לשימוש כאמור. הבסיסים החוקיים שמכוחם החברה עשויה לעבד מידע אודותיך הם הבסיסים הבאים :

 

הסכמתך כי החברה תעבד מידע אישי אודותיך לצורך מטרה ספציפית אחת או יותר. לדוגמא כדי לענות לפניה אקטיבית שלך אלינו. 

 

עיבוד המידע נדרש לצורך קיום חוזה אשר הינך צד לו או על מנת לנקוט בצעדים לבקשתך טרם התקשרות בחוזה לדוגמא עיבוד נתונים הנדרשים על מנת לספק את השירותים, לרבות מסירת ו/או קבלת מוצרים.

 

עיבוד המידע נדרש לצורך קיום חובה חוקית החלה על החברה, למשל לצורכי היענות להוראה מחייבת במסגרת גוף אכיפת חוק. 

 

עיבוד המידע נדרש לצורך מילוי אינטרסים לגיטימיים של החברה או של צד שלישי , לדוגמא החברה אוספת נתונים על השימוש באפליקציה ובשירותים לצורך זיהוי ומניעת שימוש לרעה בהם ולהגן על צדדים שלישיים. 

 

בכל מקום בו מידע אישי אודותיך מעובד בהתבסס על בסיס חוקי זה, הינך מוזמן בכל עת לפנות אלינו על מנת לקבל פרטים על הבחינה שבוצעה על ידינו בעניין ואשר הובילה להחלטתנו כי פעילות עיבוד מידע אישי מסוימת יכולה להתבצע בהתבסס על בסיס חוקי זה.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע אישי נוסף שיצטבר אודותיך, ותהא רשאית לנהוג במאגרי המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגרי המידע שימוש כאמור במדיניות הפרטיות, לרבות המטרות המפורטות להלן:

 

שירותים והתאמות. אנו ו/או ספקי השירותים שלנו, נשתמש במידע האישי שלך עבור המטרות הבאות: (1) אספקת גישה לאפליקציה ולשירותים; (2) מתן תמיכה וסיוע בפתרון בעיות אשר אתה או משתמשים אחרים עלולים להיתקל בהן; (3) יצירת קשר במידת הצורך; (4) בחינת שאלות העולות, לרבות באמצעות אפליקציה ומתן תגובה בהתאם; וכן (5) מניעת ניסיונות הונאה והגנה על אבטחת אפליקציה והשירותים ומתן מענה לכל בעיה הנוגעת אפליקציה ו/או לשירותים.

 

צרכים פנימיים. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך עבור צרכים פנימיים, לרבות סיוע באבחון בעיות תפעוליות, ביצוע סקירות והערכות לצורך פיתוח שירותים ו/או תכנים חדשים, כדי לשפר את אפליקציה ו/או השירותים וכדי להתאים אותם לצרכים מסוימים שלנו ו/או של המשתמשים, פיתוח מוצרים או שירותים חדשים, ניתוח היקפי פעילות, הערכת פוטנציאל שימוש של משתמשים, שימוש בחלק מהמידע לצרכי מחקר, פיתוח ובדיקות, והתאמת יכולות השרתים להיקפי העבודה הצפויים.

 

נתונים סטטיסטיים וכלים אנליטיים. אנו ו/או ספקי השירותים שלנו משתמשים בכלי ניתוח, הכוללים בין היתר "Google Analytics" בכדי לאסוף ולנתח מידע אודות השימוש באפליקציה ו/או בשירותים, כגון תדירות הביקורים באפליקציה על ידי משתמשים, באילו עמודים הם מבקרים, ובאילו אתרים ואפליקציות אחרים הם השתמשו לפני ביקורם באפליקציה. על ידי ניתוח המידע שאנו אוספים, אנו עשויים להרכיב מידע סטטיסטי על פני מגוון פלטפורמות ומשתמשים, אשר מסייע לנו לשפר את האפליקציה והשירותים שלנו, להבין את המגמות וצרכי ​​הלקוח ולשקול מוצרים ושירותים חדשים, והתאמת מוצרים ושירותים קיימים לרצונות הלקוח. אנו עשויים לשתף מידע עם שותפינו, ללא הגבלה, בתנאים מסחריים שנוכל לקבוע לפי שיקול דעתנו הבלעדי. ניתן למצוא מידע נוסף על האופן בו גוגל אוספת מידע ואיך ניתן לשלוט בשימוש כזה במדיניות: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

העברת מידע לצדדים שלישיים

כאמור לעיל, החברה משתפת מידע אישי אודות משתמשים עם צדדים שלישיים.

בנוסף, אנחנו עשויים להעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים הבאים, למטרות המפורטות להלן:

  1. נותני שירותים וספקים אשר נותנים לנו שירותים המסייעים לנו לספק את השירותים ו/או להפעיל את אפליקציה ולסייע לנו בהבנת השימוש באפליקציה ו/או בשירותים. לדוגמא, נותני שירותי שרתים ו -IT. 

  2. נותני שירותים וספקים במקרים של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים שהחברה הינה צד להם או בכל מקרה אחר בו שיתוף המידע עמם יהיה נחוץ לצורך שמירה על קניין ו/או זכויות החברה או צד שלישי כלשהו;

  3. רשויות ציבוריות במדינות שונות לצורך מילוי חובה חוקית שחלה עלינו; 

  4. רשויות ציבוריות במדינות שונות לצורך קיום צווים שיפוטיים

  5. בנוסף, נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים במקרים בהם החברה תגלה כי אילו מפעולותיך באפליקציה ו/או בשירותים מפרות את תנאי השימוש או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

העברת המידע האישי אודותיך כאמור לעיל תיעשה במועד הראשון בו תידרש או תצטרך החברה להעביר את המידע האישי האמור. תשומת ליבך, כי צדדי ג' אליהם יועבר מידע אישי כאמור מצויים (כולם או חלקם) מחוץ לגבולות מדינת ישראל. 

 

בנוסף, ככל שצד שלישי כלשהו יציע לרכוש את החברה, או חברה אחרת השייכת לחברה או את נכסיה כל אחת מהן (כולם או חלקם), מידע אישי אודותיך עשוי להיחשף בפניו.
 

הינך זכאי לזכויות הבאות ביחס למידע האישי אודותיך

זכות עיון – ככל שתבקש זאת, הינך זכאי לקבל מן החברה אישור אם מוחזק בידי החברה מידע אישי אודותיך, ובמידה שכן – לקבל עותק מן המידע האישי האמור, וכן מידע על (1) מטרות העיבוד של המידע האישי אודותיך, (2) הקטגוריות השונות של המידע האישי אודותיך, (3) מי שקיבל או יקבל (או קטגוריות של מקבלים) מידע אישי אודותיך, ובפרט, מקבלי מידע קיימים או עתידיים כאמור במדינות מחוץ לאיחוד האירופי או שהינם ארגונים בינלאומיים, (4) במידת האפשר, משך הזמן שבו יישמר המידע האישי אודותיך או, ככל שהדבר אינו אפשרי, הקריטריונים לקביעת משך הזמן האמור, (5) זכויות שמוקנות לך בקשר למידע האישי אודותיך ועיבודו על ידי החברה, (6) זכותך להגיש תלונה לרשויות המוסמכות, (7) ככל שהמידע האישי אודותיך שבידי החברה לא הגיע ממך – מידע הנוגע למקור המידע. 

החברה עשויה לדרוש ממך פרטים מזהים או מידע נוסף על בקשתך, בין היתר, על מנת לוודא כי היא אינה מוסרת מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים.

כל בקשה נוספת לעיון, מעבר לבקשה הראשונה, עשויה להיות כרוכה בתשלום בגין העלויות הכרוכות במענה לבקשה שכזו. מובהר, כי זכותך לקבל עותק של המידע האישי אודותיך כאמור לעיל כפופה לזכויות של אחרים מלבדך. לפיכך, ככל שיהיה במסירת עותק של המידע האישי אודותיך כדי לפגוע בזכויות גורמים אחרים כאמור, החברה עשויה שלא למלא אחר בקשתך לקבלת עותק מן המידע האישי אודותיך (כולו או חלקו) או למלא אותה בצורה מוגבלת. 

 

זכות לתיקון מידע אישי אודותיך – ככל שמידע אישי אודותיך המעובד על ידי החברה אינו מדויק, אתה רשאי לבקש כי החברה תבצע תיקונים למידע אישי כאמור. כמו כן, ככל שמידע אישי אודותיך אינו שלם, אתה רשאי לבקש כי החברה תבצע השלמות למידע אישי כאמור ובהתחשב במטרות עיבוד המידע האישי, החברה תיענה לבקשתך. 

 

זכות למחיקת מידע אישי אודותיך – אתה רשאי לבקש כי מידע אישי אודותיך שבידי החברה יימחק אם (1) אין צורך במידע האישי אודותיך למטרות שלשמן הוא נאסף ו/או מעובד, (2) היכן שעיבוד המידע נעשה בהתבסס על הסכמתך, אתה מבטל את הסכמתך לעיבוד המידע האישי אודותיך ובלבד שאין בסיסים חוקיים אחר אחרים המצדיקים את עיבוד המידע האישי אודותיך, (3) אתה מתנגד לעיבוד של המידע האישי אודותיך, בגין טעמים הקשורים אליך, ככל שהבסיס החוקי לעיבודו הינו ביצוע מטלה או מטלות לטובת הציבור, מימוש סמכות רשמית שהוקנתה לחברה או מילוי האינטרסים הלגיטימיים של החברה ו/או צד שלישי, לרבות ליצירת פרופיל אודותיך מכוח אילו מהבסיסים החוקיים הנ"ל, ולא קיימים טעמים לגיטימיים מכריעים לעיבוד המידע האישי אודותיך, הגוברים על האינטרסים, הזכויות והחרויות שלך ((4) אתה מתנגד לעיבוד של המידע האישי אודותיך למטרות שיווק ישיר  (5) המידע האישי אודותיך הושג ו/או מעובד באופן בלתי חוקי, (6) יש למחוק את המידע האישי אודותיך בהתאם לחובות חוקיות המוטלות על החברה, או (7) המידע האישי נאסף בקשר להצעת שירותים לקטין. 

 

זכות זו שלך אינה חלה מקום שעל החברה מוטלת חובה לעבד את המידע האישי אודותיך מכוח חוקים החלים על החברה, לצרכי ביצוע מחויבות הנובעת מאינטרס ציבורי או מימוש סמכות רשמית של החברה, לצורך אינטרס הציבור בתחום של בריאות הציבור, או לצרכים של הגנה מפני טענות משפטיות. 

 

זכות להגבלת שימוש במידע אישי אודותיך - אתה רשאי לדרוש כי יוטלו מגבלות על השימוש במידע האישי אודותיך על ידי החברה (1) ככל שאתה סבור כי מידע אישי אודותיך השמור בידי החברה אינו מדויק - לפרק זמן מספק שיאפשר לחברה לוודא את נכונות המידע האישי אודותיך, (2) אם עיבוד המידע האישי אודותיך הוא בלתי חוקי ואתה מבקש את הגבלת השימוש בו במקום מחיקתו (3) אם לחברה אין עוד צורך להשתמש במידע האישי אודותיך, אולם הוא דרוש לך על מנת לפתוח בהליכים משפטיים, לנהל אותם או להתגונן מפניהם, או (4) אם אתה מתנגד, בגין טעמים הקשורים אליך, לעיבוד של מידע אישי אודותיך, ככל שהבסיס החוקי לעיבודו הינו ביצוע מטלה או מטלות לטובת הציבור, למימוש סמכות רשמית שהוקנתה לחברה או למילוי האינטרסים הלגיטימיים של החברה ו/או צד שלישי, לרבות יצירת פרופיל אודותיך מכוח אילו מהבסיסים החוקיים הנ"ל – ועד לקביעה האם לחברה יש טעמים לגיטימיים מכריעים לעיבוד המידע האישי אודותיך, הגוברים על האינטרסים, הזכויות והחרויות שלך, או לצורך ביסוס, יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.

 

זכות להתנגד לשימוש במידע אישי אודותיך – אתה רשאי בכל עת להתנגד, בגין טעמים הקשורים אליך, לעיבוד של מידע אישי אודותיך, למעט אם החברה מוכיחה את קיומם של טעמים לגיטימיים מכריעים לעיבוד המידע האישי אודותיך, הגוברים על האינטרסים, הזכויות והחרויות שלך, או לצורך ביסוס, יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות. 

כמו כן, אתה רשאי בכל עת להתנגד כי מידע אישי אודותיך יעובד למטרות שיווק ישיר, לרבות ליצירת פרופיל אודותיך לצורך מטרה זו, ובמקרה כאמור החברה תחדל מלעבד מידע אישי אודותיך למטרות שיווק ישיר. 

 

זכות לניידות מידע אישי אודותיך – אתה רשאי לבקש לקבל את המידע האישי אודותיך שמסרת לחברה בפורמט מובנה, מקובל וקריא על ידי מכונה וכן להעביר את המידע האמור לבקר נתונים אחר. ככל שהדבר אפשרי טכנית, אתה רשאי לבקש כי העברת המידע האישי אודותיך תיעשה באופן ישיר מאת החברה לבקר הנתונים האחר.

יודגש, כי זכותך לקבלת המידע האישי אודותיך או לניודו לבקר נתונים אחר חלה אך ורק ביחס למידע אישי אודותיך אשר מעובד בהתבסס על הסכמתך או בהתבסס צורך לקיום חוזה אשר הינך צד לו או לנקיטה בצעדים לבקשתך טרם התקשרות בחוזה.

עוד יודגש, כי אין בכך בכדי לפגוע בזכותה של החברה לשמור עותק של המידע האישי אודותיך כקבוע בחקיקה האירופית בתחום ההגנה על הפרטיות.

 

זכות לביטול הסכמה – הינך רשאי בכל עת לבטל את הסכמתך לשימוש של החברה במידע אישי אודותיך אשר החברה עושה בו שימוש בהתבסס על הסכמתך, מרגע זה ואילך; וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מחוקיות השימוש במידע האישי אודותיך שבוצע לפני ביטול ההסכמה כאמור. 

 

זכות להגיש תלונה – ככל שיש לך תלונה הנוגעת למידע האישי אודותיך ו/או למדיניות זו, אתה רשאי לפנות לחברה, בפרטים הבאים: privacy@shareitt.com

 

קטינים

ככל שאיסוף המידע האישי אודותיך מתבסס על ההסכמה שלך, הרי שהינך נדרש להיות למעלה מגיל 16 (או למעלה מגיל 13, אם נקבע כך בחוק של מדינתך). ככל שאינך עומד בדרישות הגיל הללו, הינך נדרש לקבל את ההסכמה של הורה שלך או של האפוטרופוס שלך לעיבוד המידע בהתאם למדיניות זו; בהיעדר הסכמה כאמור, החברה לא תספק לך את השירותים. החברה תהיה רשאית לדרוש ממך מידע והוכחות ביחס לגילך, בהתאם לשיקול דעתה של החברה. 

 

קבצי Cookies

Cookies הם קבצי טקסט קצרים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה, על הכונן הקשיח של המכשיר של המשתמש באמצעות הדפדפן שלו. אנחנו משתמשים בקבצי cookies כדי להתאים את חוויית השימוש באופן אישי. ייתכן ונשתמש ב-cookie "מתמיד" על מנת לשמור את ההגדרות והתאמות האישיות שלך. לדוגמה, אם תיכנס לאפליקציה, ה-cookie ישמש כדי לזהות אותך כמשתמש נוכחי, כדי שלא תצטרך להכניס את פרטיך מחדש בכל שימוש באפליקציה. באפשרותך לשנות את הגדרות מכשירך כך שיחסום cookies מסוימים או כדי שיודיע לך כל פעם ש- cookie נשלח. כמו כן, אתה יכול למחוק כל cookie קיים בכל עת. ייתכן וחלק מהתכונות של השירותים ו/או של האפליקציה לא יעבדו כראוי אם תבטל או תסיר את ה-cookies.

 

משך שמירת המידע אודותיך 

החברה תשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין הרלוונטי. על פי רוב, בכפוף לכך שאינך מבצע עוד שימוש באפליקציה ו/או בשירותים, אנחנו נשמור את המידע האישי אודותיך בהתאם לכללי ההתיישנות בדין המקומי הרלוונטי או בהתאם להוראות הרגולציה אשר חלות על החברה, ככל שהם מחייבים אותה לשמור את המידע לתקופות ארוכות יותר.

על מנת לוודא שמידע אישי אודותיך לא נשמר על ידינו מעבר לדרוש, החברה מקיימת בחינות תקופתיות.

העברת מידע מחוץ לישראל

מידע אישי אודותיך עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינות שדיניהן מבטיחים רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע אישי הקבועה בדין הישראלי. במקרים כאמור, החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו וכנדרש לפי הדין החל.

 

כיצד אנו מגינים על המידע האישי אודותיך 

אנחנו נוקטים באמצעים טכניים וארגוניים הנדרשים על מנת להבטיח הגנה ברמה גבוהה על מידע האישי אודותיך. בנוסף, בכל מקום בו אנחנו מעבירים או משתפים מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, אנחנו נחייב גם את אותם צדדים שלישיים לנקוט באמצעים הטכניים והארגוניים הדרושים על מנת שרמת ההגנה על המידע לא תפחת. עם זאת מובהר, כי יש לנו שליטה מוגבלת על רמת אבטחת המידע אשר תינקט על ידי אותם גורמים.

 

האפליקציה שלנו אשר מכילה מידע אישי רגיש מאובטחים על פי פרוטוקול מקובל: Secured Sockets Layer SSL 256. פרוטוקול זה נועד להצפנת מידע באינטרנט. 

 

למרות האמור לעיל, העברת מידע באמצעות האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין. בהתאם לכך, החברה אינה יכולה להבטיח את בטיחות הנתונים המועברים לאתרים או לאפליקציות שלנו, לרבות בטיחות של המידע האישי אודותיך המועבר לחברה.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את ההוראות של מדיניות זו. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות זו, החברה תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באפליקציה שלנו. בנוסף, במקרים בהם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות, אנחנו נעשה מאמצים ליידע אותך על כך באמצעות ערוצי התקשורת המקובלים בנסיבות העניין וכן באמצעות פרסום הודעה גלויה על כך באפליקציה, ובכפוף לדרישות הדין הרלבנטי – לקבל הסכמתך לשינויים מהותיים כאמור ביחס לשימוש במידע אישי אודותיך ע"י החברה. אלא אם נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום שלהם באפליקציה. ​​

 

יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות יש לפנות לכתובת privacy@Shareitt.com

 

עדכון אחרון: מרץ, 2021

bottom of page